Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o.

Prezidenta Beneše 343
Městec Králové
tel. 725 754 067
IČO: 290 10 730

 úvod
 | pečovatelské služby
 | Osobní asistence
 | Odlehčovací služba
 | půjčovna kompenzačních pomůcek
 | kontakty |

Pečovatelská služba terénní

Poslání

Posláním Pečovatelské služby je nabízet podporu a pomoc seniorům, kteří v důsledku stáří, nebo zhoršení zdravotního stavu nejsou schopni plnohodnotně zvládat všechny potřebné úkony ve svém přirozeném domácí prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby nebo instituce. V průběhu poskytováni služby klademe důraz na aktivní prožití života ve stáří.

Cíle poskytovaných služeb:
• umožnit případný rozvoj stávající kvality života uživatele
• umožnit obnovení původních sil nebo alespoň zachování stávajících sil uživatele
• podporovat zachování stávajících schopností uživatelů pomocí různých aktivizačních činností
• zprostředkovat aktivní kontakt se společenským prostředím dle zdravotních možností uživatelů
• zajistit pravidelnou pomoc dle míry jeho soběstačnosti

Cílová skupina zařízení

Cílovou skupinou terénní pečovatelské služby jsou senioři nebo osoby s pohybovým omezením, které ani prostřednictvím jiné fyzické osoby si nemohou zajistit dostatečnou péči během dne, a jejich situace vyžaduje pomoc a podporu.

Komu neposkytujeme službu:
• dospívající, dospělé osobě s mentálním postižením (osoby, které potřebují podporu z důvodu snížené mentální úrovně), protože k tomu nemáme odpovídající kvalifikaci.
• osobám závislým na návykových látkách (alkohol, drogy)
• osobám s těžkým smyslovým postižením (osoby neslyšící, nevidomé, hluchoslepé) z důvodu chybějící kvalifikace
• osobám s psychiatrickým onemocněním (schizofrenie, maniodepresivní psychóz těžké formy demencí)

Zásady pro poskytování služby
• reagovat pružně na změny
• dbát na důstojnost každého člověka
• akceptovat soukromí a intimitu uživatelů
• respektovat potřeby a projevy vůle uživatele
• týmová spolupráce

Rozsah poskytování sociální služby
Pečovatelská služba poskytuje uživatelům:

a) stravování
Uživatelé se stravují (dle předem daného jídelníčku, který dostávají s předstihem) Stravování uživatelů probíhá v přirozeném prostředí uživatele. Strava je připravována v kuchyni Městské nemocnice Městec Králové a.s. s ohledem na zdravotní stav uživatelů, specifické potřeby (diety, strava krájena, mixována) a jim zajištěna pomoc při podávání stravy, pokud ji potřebuje.

b) úkony péče
Tyto úkony jsou popsány v individuálních plánech péče. Vycházejí z uživatelova aktuálního zdravotního stavu a míry jeho soběstačnosti.
Hygiena probíhá v domácnostech uživatelů, kde jim pečovatelská služba může zajistit kompenzační pomůcky dle jejich potřeby a zájmu (např. sedák do vany, chodítko nebo polohovací postel). Kalkulace úhrady je dostupná na webových stránkách, a v tištěné podobě je předána uživatelům. Dále potom ve středisku osobní hygieny.

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Oblast a míru podpory při kontaktu se společenským prostředím specifikuje individuální plán uživatele. Uživatele podporujeme dle míry soběstačnosti.
Kromě základních činností mohou být uživateli poskytovány fakultativní služby.
©PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTEC KRÁLOVÉ s.r.o. w3c